مطمئن باشید هیچ وقت از یادتان نمی رود.

مخصوصا اون هایی که امسال کنکور دارن ...

       با سلام

فقط یه شرط

بعد هر نماز برای ظهور امام زمان (عج) دعا کنید ...


گروه اول: هلینا کرباسی فر

گروه دوم: به مگس کلّه سرمه ای باید راه داد

گروه 13: بگو الو جواد اینجا تالاره

گروه 14: کسی جلو سینما پاشو برده

گروه 15: ننه پرید آسمون سیب بیگیره

گروه 16: استاد سکته کرد ترکید پوکید

گروه 17: فوکول بریم آتن

گروه 18: هی نگاه آرمان کرمانی زانتیا روند


تناوب 4: سرتیپ وحید کریمی منو فرستاد کلمبیا تابا نیما و کورش زندگی کنم

تناوب 5: یه ذره نبین مومن تلویسیون رو / ریحانا و پدر آنجلینا جولی سی دی فروشن


تناوب 2 از گروه 13 تا 17: بکن اوف


هزینه

صلوات برای ظهور امام زمان (عج)