مطمئن باشید هیچ وقت از یادتان نمی رود.

مخصوصا اون هایی که امسال کنکور دارن ...