دولتی که شب عزای آن، شب پرداخت یارانه ها اعلام می شود،

چگونه قبض برق یک ماه مردم یک استان را رایگان می کند ؟؟؟