دولتی که شب عزای آن، شب پرداخت یارانه ها اعلام می شود،

چگونه قبض برق یک ماه مردم یک استان را رایگان می کند ؟؟؟

       ایام انتخابات است و

شروع تبلیغات است و

یک سوال

قدرت، به چه قیمت؟؟؟

.

.

.

دکتر روحانی در اولین گام فرمودند

 5 و 8 و 10 درصد

رشد اقتصادی داشتیم و

تورم 0 است و

هنوز هم عزت مملکت ما

در همان برجام است

...

سپس ایشان در جمع جووووووونای ایرانی

کردند کوه نوردی

و گرفتند عکس تبلیغاتی

با کسانی که شدند عزت مملکت ما

...

و در این هنگام اکنون

رایگان شد از برای سود

قبض برق مردم خوزستانی

از برای سود

...

و از این پس

ریخت و پاش های همون دکتر قبلی (دور دُیم)

سکه ها و

مدال ها و

مراسم ها و

همایش ها و

سفر ها و

اشتغال ها و

تولید ها

شروع خواهند شد

.

.

.

چه عزایی

چه شبی