علل گرایش مردم به سایت های دارای مضامین ضد اسلامی و اتفاقاتی که باعث انحراف برخی از ما ها می شود.