هنوز خون حجاج خشک نشده، داغ دیگری بر قلب مسلمانان زدند.