حکایت حال ما که این شب ها جو گیر می شویم و یک هفته بعد ...