*گذشته سرخ* و *آینده سبز*

   دلایل پویایی جامعه شیعه