اقرب من حبل الورید

       به نام خدا

       سخنی ست معروف، این که خدا از رگ گردن هم به ما نزدیک تر است.

یک سوال >>>       آیا خدای نزدیک تر از رگ گردن را حس کرده اید؟؟؟

              وقتی گیر یک کار هستید و به شما کمک می کند

              وقتی چیزی از او می خواهید و به شما می دهد

              وقتی چیزی از او می خواهید و به شما نمی دهد!!!

حکمتی دارد، هر کار پروردگار

همین !!! فقط خواستم بگویم که او خالق ماست.

       در آخر مطلب از شما عزیزان می خواهممصراع آخر این شعر را که سروده ی ذهن بنده ی حقیر است را تکمیل فرمایید.

در عجبم ز کار تو، هر چه بدم تو بهتری              هر چه که دیده ام ز تو، حکمت تو عدالتت

عقل ز تو حکم ز تو، لایق هر لیاقتی              ..............................................