چگونه فرزند نماز خوان داشته باشیم ؟

جواب در یک خط ↙

کافی است هنگام اذان و وضو گرفتن شما یکی شود (همان نماز اول وقت)