فواید ساپورت برای شما

       به نام خالق عشق و محبت

روی سخنم با جنس مونث است که

ساپورت بپوشید

بله

بالاخره ساپورت یعنی پشتیبانی کردن و این لباس از شما محافظت خواهد کرد

...

مانتو عبایی بپوشید

بله

هرچه باشد عبا که چیز خوبی است

...

مانتو جلو باز بپوشید

بله

آزادی خوب است

...

دل مهدی را خون کنید !!!

...

آقا جان چه دل بزرگی داری

...

خانم ها 

       پاییز ساپورت بپوشید 

زمستان بپوشید

       بهار و تابستان هم بپوشید (البته تابستان با کمی تخفیف در طول)

و

بدانید که شکل بدن شما بیرون می ماند

...

دختر 2 ساله ساپورت می پوشد

9

20

30

50

دیگر مادر بزرگ 70 ساله ی من، تو دیگر چرا ؟؟؟

چادری ساپورت

بد پوشش ساپورت

لات ساپورت

همه ساپورت

.

.

.

آفرین

.

باریکلا

.

نه

.

باریکلا

.

ببین منو

باریکلا

.

.

.

غربی ها اوستا شدن تو قول زدن ما

                                         ما اوستا شدیم تو رودست خوردن از اونا

.

طرف دختر مسیحی هست

ولی تحقیق و بحث و تفکر می کنه 

و می فهمه که حجاب اون پوششی هست که باید داشته باشه

و اسلام

همان دینی هست که دروغ ها را مثل چاه کنده تا به اون رسیده

...

اون وقت

کنار مادر چادری در ایران

دختر جلف

چی بگم  ،   همون داف

راه می ره

...

مادر چادری بالایی

تو حتی به خودت زحمت این را نداده ای که بدانی برای چه چادر سرت کرده ای

...

نمی دانی چادر متعلق به کیست

...

و نمی دانی چه نسبتی از گناه دخترت به پای تو نوشته می شود

.

.

.

دل مهدی از دست ما شیعه ها خون است

                                     لطف کرده دلش را آتش نزنیم (اللهم عجل لولیک الفرج)