مهدی جان بیا . ما آدم نمی شویم .

          به نام حق

مدام به این فکرم که بیا

بیا که من و نه شاید ما

از آدم شدن  می ترسیم

.

.

.

شاید جور دیگری برایمان معنی کرده اند

آدم شدن را

و آدم بودن

چیزی که تا به آن می رسی، غرورت تو را از آسمان به زمین می افکند

.

.

.

و تو

تنها کسی هستی که من

ادعای عشق تو را دارم، البته ادعا

و من

تنها کسی نیستم که تو

به خاطر گناهانش می گریی،البته نه گریه ما

.

.

.

بیا

.

بیا

.

بیا

که این دل خیال آدم شدن ندارد

.

.

.

اللهم عجل لولیک الفرج